News Flash Home
The original item was published from 9/18/2020 10:32:05 AM to 9/18/2020 10:41:34 AM.

News Flash

Fountain Valley News

Posted on: September 18, 2020

[ARCHIVED] Health Care Agency Flu Clinic

County of Orange (News Flash)

The Public Health Services Family Health Clinics will be offering free flu shots Monday to Friday, starting September 28, 2020, from 8:00 a.m. to 11:30 a.m. and 1:00 p.m. to 4:00 p.m. Closed 11:30 a.m. to 1:00 p.m. Appointment is needed. Flu shots subject to availability. To make an appointment, please call 1-800-914-4887.
 
La Clínica de Salud Familiar del Departamento de Salud Publica estará ofreciendo vacunas gratis de la gripe, de lunes a viernes, empezando Septiembre 28, 2020 de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.  Cerrado de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Se necesita una cita. La vacuna de la gripe es sujeta a la disponibilidad. Para hacer una cita, por favor llama al 1-800-914-4887.
 
Phòng Khám Y Tế Công Cộng Cho Sức Khỏe Gia đình sẽ cung cấp chích ngừa cúm miễn phí từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9, 2020 từ 8:00 giờ sáng đến 11:30 giờ sáng và 1:00 giờ chiều đến 4:00 giờ chiều. Đóng cửa từ 11:30 giờ sáng đến 1:00 giờ chiều. Cần phải lấy hẹn trước. Chích ngừa cúm tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của thuốc. Để lấy hẹn xin vui lòng gọi 1-800-914-4887.


Where: 1725 W. 17th Street, Santa Ana, CA 92706 map

Phone: To make an appointment, please call the Appointment Line 1 (800) 914-4887, Monday-Friday 8 a.m. to 5 p.m.

Additional Info...
Facebook Twitter Email